Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů  

Na tomto místě Vás seznámíme s historií Sboru dobrovolných hasičů obec od jeho založení tak, jak jej zachytil kronikář sboru až po současnost.

 

HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ÚNĚTICE

Přepis zprávy z Výroční členské schůze hasičského sboru konané u příležitosti oslav 70 let (tj. v roce 1981) od založení sboru:

 

    Hasičský sbor byl založen 15. ledna 1911. Začátku vzniku hasičského sboru předcházela schůze obecního zastupitelstva v Úněticích, konané v místnosti starosty obce Jana Uzla v čp. 18, za přítomnosti dalších členů byly projednávány dva dopisy týkající se založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Jeden dopis byl od OV / okresního výboru/ v Blovicích a druhý od Hasičské župy Podkokšínsko – Blovické. Vše bylo vyřízeno kladně, a tak byla požádána Župní správa o konání schůze v obci k založení sboru.
    Schůze se konala 15. ledna 1911 v hostinci Matěje Hraběty a přítomen byl župní jednatel řídící Jan Nimbauer z Losiné a župní dozorce Václav Skala z Nezbavětic. Župní jednatel Nimbauer ve své přednášce zdůraznil nutnost založení sboru, který měl oheň likvidovat a zachraňovat občanům majetek. Po jeho přednášce se začali přihlašovat občané do sboru, někteří za činné členy a někteří za přispívající.


Jako činní členové se přihlásili tito občané:
 Pečenka Josef č.p. 22
 Hurt Jan č.p. 8
 Červený Josef č.p. 35
 Tobrman Jan č.p. 9
 Uzel Josef č.p. 37
 Balvín Václav č.p. 11
 Hraběta Jan č.p. 20
 Tytl Jakub č.p. 6
 Rott Jan č.p. 4
 Česal Martin č.p. 16
 Zajíček Václav č.p. 28
 Hurt Václav č.p. 31
 Anděl František č.p. 36
 Houdek Vojtěch č.p. 32
 Hrubý Josef č.p. 29
 
Toto jsou jména těch, kteří utvořili základ veškeré činnosti hasičského sboru v Úněticích. Celkem jich bylo 15.


    25. února 1911 se konala první valná hromada hasičského sboru v hostinci u Hrabětů. Schůzi zahájil starosta obce p. Uzel Jan č.p. 18 a Červený Václav č.p. 14 přečetl přípis od c.k. místodržitelství, týkající se spolkových stanov. Po schválení stanov bylo přikročeno k volbě funkcionářů sboru. Zvoleni byli tito občané takto:
 
Velitel sboru: Pečenka Josef č.p. 22
Náměstek sboru: Hurt Jiří č.p. 8
 

Do výboru byli zvoleni:
 Uzel Jan č.p. 18
 Mráz Jan mladší č.p. 21
 Tykvart Josef č.p. 3
 Dobrman Jan č.p. 9

 

Revizory účtů byli zvoleni:
 Uzel Josef č.p. 10
 Uzel Josef č.p. 37
 Tykvart Jan č.p. 17
 
 Na první schůzi výboru hasičského sboru konané dne 4. března 1911 byli zvoleni:
 Jednatel: Tykvart Josef č.p.3
 Pokladník: Dobrman Jan č.p. 9
 Dozorce náčiní: Mráz Jan č.p. 21
 Vrchní hudec: Uzel Jan č.p. 37
 Sborový hudec: Hrubý Josef č.p. 29
 
    V březnu roku 1911 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka za 2675.-Kč.
 Na pořízení výstroje a výzbroje přispěli našemu sboru v roce 1911:
 Pivovar Plzenec 20.-kč
 Hrabě Valdštějn Šťáhlavy 50.-kč
 OV Blovice 60.-kč
    
Dále byla v tomto roce vystavěna hasičská zbrojnice nákladem 600.-kč, která stála u č.p. 21. V tomtéž roce bylo ještě zakoupeno 80 m plátna na pracovní obleky pro činné členy a dojednáno ušití obleků s mistrem krejčovským Josefem Jindřichem ze Seče. Za ušití jednoho obleku se platilo 2,80 Kč. Vycházkový stejnokroj si pořizoval každý sám. V tomto roce byl starostou Župy Podkokšínsko-Blovické č.p. 80 Josef Červený, rolník z Chválenic. Župním jednatelem Jan Nimbauer, řídící učitel z Blovic, župním dozorcem náčiní Václav Skala z Nezbavětic a starostou okresu Blovického Josef Hodek z Hořehled.

    Sbor dobrovolných hasičů v Úněticích se pustil s elánem do různých akcí. Jednou z prvních akci byl výlet do Liští ve své režiii. Bylo zakoupeno za 20.-kč vuřtů, za 4.-kč pečivo, 1 hl piva za 18.-kč. Jeden litr piva se prodával za 28.-haléřů. Na této akci bylo vybráno 182.-kč. Výdaje byly 135.-kč. Zbytek peněz ve výši 47.-kč putoval do sborové pokladny.
 
    2. června 1912 bylo v naší obci první veřejné cvičení, při kterém byla svěcena stříkačka. Za kmotru byla p. Josefa Bažantová č.p. 15 a darovala 30.-kč.
Do roku 1912 bylo v naší obci požární zařízení uskladněné v přístřešku v obecní kovárně na návsi v č.p. 12, kde byl na ceduli zápis z roku 1785 v tomto znění :
 
 „Podle nařízení hasičskejch máme v obci požární zařízení proti ohni:
 Dva žebříky, dva háky, dvě ruční stříkačky a tři páry plátěných věder.„

 
 Můžeme si dobře porovnat, jak se založením hasičského sboru zlepšilo požární vybavení – viz jak výše uvedeno zakoupení stříkačky a obleků.
 
    V létech 1914 – 1918 za první světové války, nebylo žádné činnosti ve sboru. Po válce měl náš sbor v pokladně 100.- Kč, a proto naši bratři hasiči, a to Josef Mráz č.p. 21, Vojtěch Vokoun č.p. 30 a František Hajšman č.p. 9, provedli sbírku v obci, která vynesla 199.- Kč, takže v pokladně hasičského sboru bylo 299.- Kč.
 
 V roce 1932 dne 10. července byl v naší obci pořádán XIV. sjezd a Valná hromada hasičské župy Podkokšínsko – Blovické č.80. Tato slavnost připadla na každý sbor vždy jednou za 42 roků, neboť bylo v naší župě soustředěno 42 sborů a ty byly rozděleny do 8 skupin. V naší skupině byly hasičské sbory: Újezd Chocenický, Chocenice, Jarov, Seč a Únětice. Řečníkem na této slavnosti byl Eduard Klečka účetní z Blovic, který v r. 1932 již zastával funkci župního starosty. Cvičení se provádělo na zahradě č.p. 21 u Mrázů a příprava si vyžádala 4 dny. Počasí bylo pěkné a slavnost se vydařila. Při této slavnosti byla na návsi u rybníka předvedena v činnosti motorová stříkačka od firmy Valter z Prahy, kterou předváděl ing.Helt, reklama pro hasičské sbory.
 
    21. května 1933 o naší pouti byla pořádána slavnost – odhalení pomníku padlým ve světové válce v letech 1914 - 1918. Podnět k postavení pomníku na návsi dal Josef Červený č.p. 35. Jako velitel sboru. Nejdříve se měla vsadit jen deska na starou kapli. Z tohoto návrhu sešlo a bylo dohodnuto postavit pomník celý na místě, kde je dosud. Muselo se kolem tohoto místa vše upravit, protože byly po obou stranách otevřené příkopy, musely být položeny roury a terén urovnat. Pomník byl od Krausů z Blovic za 620.- Kč a práce zednické, materiál a ohražení 243.- Kč, celkem 863.- Kč. Tři podobenky po 65.- Kč celkem za 195.- Kč. Celkem za pomník bylo zaplaceno 1058.- Kč. Před slavností bylo na pomník vybráno 503.-Kč od místních občanů, a to Červený Josef č.p. 35 100.-Kč Červený Václav č.p. 35 – 50.- Kč, Uzel Josef č.p. 37 – 100.- Kč, Hraběta Jan č.p. 20 – 100,- Kč. Hajšmanová Marie č.p. 26 100.- Kč, mimořádný dar 53.- Kč – celkem vybráno 503.- Kč.

 

    28.června 1936 oslavil náš sbor 25 leté trvání hasičského sboru. Zápis o činnosti za uplynulých 25 let je založen v pamětní knize sborové u jednatele sboru. Při této příležitosti byl předán diplom „Čestné uznání“ Janu Rottovi č.p. 4 za jeho 25 letou práci ve sboru dobrovolných hasičů v Úněticích.
 
    V létech druhé světové války 1939-1945 se činnost sboru udržovala dle ústních podmínek. Po válce se život hasičského sboru probouzí, začínají styky v okrscích a měření dovedností v soutěžích.

 

Hasičská slavnost při výročí založení sboru 1946
    V roce 1946 bylo při příležitosti výročí založení sboru provedeno v naší obci ukázkové cvičení ve dvou skupinách. Starší děti ve věku 11-16 let cvičící s háky. Nacvičil Karel Česal v té době jako velitel hasičského sboru a mladší ve věku do 10 let cvičily s praporky pod vedením Jana Rotta, starosty has. sboru. V roce 1946 byla místním sborem zakoupena motorová stříkačka od PS Blovice za 15.000.- Kč. Byla to zásluha především starosty sboru Jana Rotta č.p. 4, velitele sboru Karla Česala č.p. 18 a Josefa Balvína č.p. 11. V roce 1954 byla tato stříkačka dána do generální opravy a pak přidělena sboru, který ještě nevlastnil žádný motorový stroj.

 

    7. února 1954 sbor převzal zánovní 12-ctkový stroj z Nezvěstic i s vybavením. Tento požární stroj v Nezvěsticích vlastnila složka CO. V roce 1975 si tento stroj vyžádal větší opravu a tak nám byl dodán podobný stroj od požární inspekce, který byl u našeho sboru do roku 1986.
    V roce 1953 bylo zakoupeno starší auto pro požární sbor od Mototechny v Plzni a zrušeno v roce 1961. Byla to Praga AN 1,5 t.
 
 V roce 1968 se podařilo zajistit jiné vozidlo a to skříňovou T – 805 též 1,5 t od správy silnic Plzeň – sever.

 

Soutěže 

 Od roku 1953 se sbor zúčastňoval požárních soutěží jak okrskových, tak i okresních kol. Bylo velkou výhodou pro požární sbor v Úněticích, že tu byl požárník z povolání a to Josef Šimek, který věnoval veškerý volný čas na zvelebování požární zbrojnice, vybavení sboru po stránce technické, opravoval rozbité hadice a hlavně měl tu trpělivost a vycvičil většinu členů sboru. Jeho zásluhou společně s Karlem Česalem, velitelem sboru, se náš sbor často umisťoval na předních místech v soutěžích.
 
Rok, místo, soutěž, umístění
 
 1953 Nezvěstice okresní kolo 4.
 1954 Střížovice Okrskové kolo 1,
 1957 Zdemyslice okrskové kolo 2.
 1962 Únětice 1.
 1963 Drahkov 1.
 1964 Chocenice 5.
 1965 Seč
 1968 Měcholupy 2.
 1968 Dobřany Okresní kolo 6. z 18
 1969 Letiny okrskové kolo 2.
 1971 Únětice 1.
 1972 Únětice 3.
 1973 Štítov 1.
 1973 Řenče hostování 1.
 1974 Libákovice hostování 2.
 1975 Letiny okrskové kolo 5.
 1976 Chocenice 1.
 1977 Seč 8.
 1978 Letiny 6.
 1979 Měcholupy 8.
 1980 Chocenice 3.
 1981 Letiny 3.
 1982 Seč – 2 družstva 5. a 6
 1983 Jarov muži a žáci M-2 a Ž-4
 1984 Chocenice 1x do 35, 1x nad 35 obě 2 místo
 1985 Měcholupy 1x muži, 1x žáci M – 2, Ž - 4 
 
    Nyní se musím vrátit o 10 let zpět, protože musím připomenout, že v roce 1971 byla provedena oslava 60-ti letého trvání sboru. Na této slavnostní schůzi byli přítomní poslední dva zakládající členové hasičského sboru v roce 1911. Byl to Jan Hraběta a Josef Hrubý, oba ve stáří přes 80 let. Byly jim předány dárkové balíčky a diplomy. Bohužel každý má svoji určitou věkovou hranici, a tak už mezi námi nejsou. Josef Hrubý zemřel v roce 1973 a Jan Hraběta v roce 1976. Mimo těchto dvou odměněných byly předány diplomy 12 členům za více jak 25-ti leté trvání bývalého předsedy požárního sboru Balvína Josefa, pan Václav Tolar ze Sovětského svazu, který se v naší obci narodil a prožil své mládí do 18 let. Pan Tolar povstal, poděkoval za přivítání a promluvil krátce a dojemně ve vzpomínkách na prožité mládí do roku 1913 a po 58 letech se schází a poznává mnohé tváře, s kterými kamarádil. Vychvaluje zvelebení obce, zkrášlení prostředí a hlavně vybavení požárních sborů, o jaké se jim v mládí ani nezdálo. Po dopolední slavnostní schůzi byla uskutečněna odpoledne okrsková soutěž, ve které naše požární družstvo s velitelem Josefem Andělem obsadilo 1. místo. V prosinci roku 1971 při výroční schůzi požárního sboru, byli přítomni naši milí hosté, požárníci z Blovic v čele s Bystřickým, kteří ochotně předávají své zkušenosti jak po stránce organizační, tak i praktické. Jejich ochotu a dobrotu prokázali promítnutím filmů z okrskových soutěží ve Starém i Mladém Smolivci a Úněticích. A tento dobrý vztah trvá dodnes. Za celé období 75-tileté byli funkcionáři:

Jednatelé sboru

 

 

 

 

 

 

 

od roku

do roku

let

Jméno a příjmení

čp.

1911

1911

0

Tykvart Josef

3

1911

1912

1

Červený Josef

35

1912

1914

2

Hraběta Jan

20

1914

1924

10

Mráz Josef

21

1924

1939

15

Tykvart Jan

3

1939

1940

1

Kasl Václav

22

1940

1953

13

Tykvart Václav

17

1953

1955

2

 Nezjištěno

 

1955

1957

2

Anděl Václav

36

1957

1962

5

Nezjištěno

 

1962

1967

5

Šimek Josef

40

1967

1973

6

Nezjištěno

 

1973

1978

5

Heřman Václav

42

1978

2000

22

Mráz Zdeněk

12

2000

 

 

Libor Skala

52

 

Starosta sboru

 

 

 

 

 

 

 

od roku

do roku

let

Jméno a příjmení

čp.

1911

1927

16

Červený Václav

14

1927

1936

9

Mráz Jan

21

1936

1941

5

 

 

1941

1949

8

Rott Jan

4

1949

1953

4

Hajšman František

9

1953

1962

9

Balvín Josef

11

1962

1977

15

Havel Jan

1

1977

2000

23

Jiří Česal

18

2000

2006

6

Jiří Česal

45

2006

 

 

Petr Skala

51

 

Velitelé sboru

 

 

 

 

 

 

 

od roku

do roku

let

Jméno a příjmení

čp.

1911

1912

1

Pečenka Josef

22

1912

1919

7

Červený Josef

35

1919

1931

12

Hraběta Jan

20

1931

1939

8

Rott Jan

4

1939

1941

2

Česal Josef

2

1941

1946

5

Bažant Václav

15

1946

1962

16

Česal Karel

18

1962

1963

1

Hora Václav

23

1963

1965

2

Liprt Josef ml.

 

1965

1971

6

Česal Karel

18

1971

1979

8

Anděl Josef

29

1979

2000

21

Heřman Václav

42

2000

 

 8

Zdeněk Jakubčík

13

 

Pozn.Tabulky byly doplněny o funkcionáře SDH až do současnosti.

 

Tak tolik z historických pramenů.Nyní připojuji několik informací ze současnosti sboru.

 

 

SOUČASNOST SBORU

 

Technika a činnost sboru

    Automobil Tatra 805 byl u Sboru do roku 1992. Poté na náš sbor bylo převedeno vozidlo ze skladu NZ armády ČR PV3S s plachtou. Toto vozidlo bylo u našeho sboru do roku 2006. V tomto roce bylo za přispění sponzorů, členů sboru a obecního úřadu zakoupeno vozidlo Ford Transit 9 míst.

V 90 letech byl zajištěn do vybavení sboru přívěs s vybavením a PPS 8.

    V roce 2000 byla za pomoci SDH Letiny zajištěna PPS 12. Za finančního přispění sponzorů byl ještě pro sbor zajištěn upravený PPS 12 SPORT 1900ccm, se kterým se družstvo mužů a žen v současnosti účastní soutěží v požárním sportu v rámci Západočeské hasičské ligy. Důkazem jejich úspěšnosti je celá řada pohárů a různých ocenění, která jsou umístěna v jejich hasičské klubovně. Velmi dobře tak navázali na tradici úspěchů jejich předchůdců.

 

Členové sboru se aktivně účastní nejen hasičských soutěží, ale jsou velkým pomocníkem obecnímu úřadu při údržbě veřejných prostranstvích v obci a různých drobných udržovacích pracích na majetku obce. Dále se podílejí na pořádání různých společenských a kulturních akcích v obci jako jsou masopust, stavba máje, rybářské závody, turnaj v prší a další.