Menu
Obec Únětice
Obec
Únětice

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

O Sboru

Sbor dobrovolných hasičů  

Na tomto místě Vás seznámíme s historií Sboru dobrovolných hasičů obec od jeho založení tak, jak jej zachytil kronikář sboru až po současnost.

Historie

Přepis zprávy z Výroční členské schůze hasičského sboru konané u příležitosti oslav 70 let (tj. v roce 1981) od založení sboru:

Hasičský sbor byl založen 15. ledna 1911. Začátku vzniku hasičského sboru předcházela schůze obecního zastupitelstva v Úněticích, konané v místnosti starosty obce Jana Uzla v čp. 18, za přítomnosti dalších členů byly projednávány dva dopisy týkající se založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Jeden dopis byl od OV / okresního výboru/ v Blovicích a druhý od Hasičské župy Podkokšínsko – Blovické. Vše bylo vyřízeno kladně, a tak byla požádána Župní správa o konání schůze v obci k založení sboru.
Schůze se konala 15. ledna 1911 v hostinci Matěje Hraběty a přítomen byl župní jednatel řídící Jan Nimbauer z Losiné a župní dozorce Václav Skala z Nezbavětic. Župní jednatel Nimbauer ve své přednášce zdůraznil nutnost založení sboru, který měl oheň likvidovat a zachraňovat občanům majetek. Po jeho přednášce se začali přihlašovat občané do sboru, někteří za činné členy a někteří za přispívající.

Jako činní členové se přihlásili tito občané:

 •  Pečenka Josef č.p. 22
 •  Hurt Jan č.p. 8
 •  Červený Josef č.p. 35
 •  Tobrman Jan č.p. 9
 •  Uzel Josef č.p. 37
 •  Balvín Václav č.p. 11
 •  Hraběta Jan č.p. 20
 •  Tytl Jakub č.p. 6
 •  Rott Jan č.p. 4
 •  Česal Martin č.p. 16
 •  Zajíček Václav č.p. 28
 •  Hurt Václav č.p. 31
 •  Anděl František č.p. 36
 •  Houdek Vojtěch č.p. 32
 •  Hrubý Josef č.p. 29

Toto jsou jména těch, kteří utvořili základ veškeré činnosti hasičského sboru v Úněticích. Celkem jich bylo 15.

25. února 1911 se konala první valná hromada hasičského sboru v hostinci u Hrabětů. Schůzi zahájil starosta obce p. Uzel Jan č.p. 18 a Červený Václav č.p. 14 přečetl přípis od c.k. místodržitelství, týkající se spolkových stanov. Po schválení stanov bylo přikročeno k volbě funkcionářů sboru. Zvoleni byli tito občané takto:
 
Velitel sboru: Pečenka Josef č.p. 22
Náměstek sboru: Hurt Jiří č.p. 8

Do výboru byli zvoleni:

 • Uzel Jan č.p. 18
 • Mráz Jan mladší č.p. 21
 • Tykvart Josef č.p. 3
 • Dobrman Jan č.p. 9

Revizory účtů byli zvoleni:

 • Uzel Josef č.p. 10
 • Uzel Josef č.p. 37
 • Tykvart Jan č.p. 17

Na první schůzi výboru hasičského sboru konané dne 4. března 1911 byli zvoleni:

 • Jednatel: Tykvart Josef č.p.3
 • Pokladník: Dobrman Jan č.p. 9
 • Dozorce náčiní: Mráz Jan č.p. 21
 • Vrchní hudec: Uzel Jan č.p. 37
 • Sborový hudec: Hrubý Josef č.p. 29

V březnu roku 1911 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka za 2675.-Kč.
Na pořízení výstroje a výzbroje přispěli našemu sboru v roce 1911:

 • Pivovar Plzenec 20.-kč
 • Hrabě Valdštějn Šťáhlavy 50.-kč
 • OV Blovice 60.-kč

Dále byla v tomto roce vystavěna hasičská zbrojnice nákladem 600.-kč, která stála u č.p. 21. V tomtéž roce bylo ještě zakoupeno 80 m plátna na pracovní obleky pro činné členy a dojednáno ušití obleků s mistrem krejčovským Josefem Jindřichem ze Seče. Za ušití jednoho obleku se platilo 2,80 Kč. Vycházkový stejnokroj si pořizoval každý sám. V tomto roce byl starostou Župy Podkokšínsko-Blovické č.p. 80 Josef Červený, rolník z Chválenic. Župním jednatelem Jan Nimbauer, řídící učitel z Blovic, župním dozorcem náčiní Václav Skala z Nezbavětic a starostou okresu Blovického Josef Hodek z Hořehled.

Sbor dobrovolných hasičů v Úněticích se pustil s elánem do různých akcí. Jednou z prvních akci byl výlet do Liští ve své režiii. Bylo zakoupeno za 20.-kč vuřtů, za 4.-kč pečivo, 1 hl piva za 18.-kč. Jeden litr piva se prodával za 28.-haléřů. Na této akci bylo vybráno 182.-kč. Výdaje byly 135.-kč. Zbytek peněz ve výši 47.-kč putoval do sborové pokladny.
 
2. června 1912 bylo v naší obci první veřejné cvičení, při kterém byla svěcena stříkačka. Za kmotru byla p. Josefa Bažantová č.p. 15 a darovala 30.-kč.
Do roku 1912 bylo v naší obci požární zařízení uskladněné v přístřešku v obecní kovárně na návsi v č.p. 12, kde byl na ceduli zápis z roku 1785 v tomto znění :

„Podle nařízení hasičskejch máme v obci požární zařízení proti ohni:
 Dva žebříky, dva háky, dvě ruční stříkačky a tři páry plátěných věder.„

Můžeme si dobře porovnat, jak se založením hasičského sboru zlepšilo požární vybavení – viz jak výše uvedeno zakoupení stříkačky a obleků.

V létech 1914 – 1918 za první světové války, nebylo žádné činnosti ve sboru. Po válce měl náš sbor v pokladně 100.- Kč, a proto naši bratři hasiči, a to Josef Mráz č.p. 21, Vojtěch Vokoun č.p. 30 a František Hajšman č.p. 9, provedli sbírku v obci, která vynesla 199.- Kč, takže v pokladně hasičského sboru bylo 299.- Kč.

V roce 1932 dne 10. července byl v naší obci pořádán XIV. sjezd a Valná hromada hasičské župy Podkokšínsko – Blovické č.80. Tato slavnost připadla na každý sbor vždy jednou za 42 roků, neboť bylo v naší župě soustředěno 42 sborů a ty byly rozděleny do 8 skupin. V naší skupině byly hasičské sbory: Újezd Chocenický, Chocenice, Jarov, Seč a Únětice. Řečníkem na této slavnosti byl Eduard Klečka účetní z Blovic, který v r. 1932 již zastával funkci župního starosty. Cvičení se provádělo na zahradě č.p. 21 u Mrázů a příprava si vyžádala 4 dny. Počasí bylo pěkné a slavnost se vydařila. Při této slavnosti byla na návsi u rybníka předvedena v činnosti motorová stříkačka od firmy Valter z Prahy, kterou předváděl ing.Helt, reklama pro hasičské sbory.

21. května 1933 o naší pouti byla pořádána slavnost – odhalení pomníku padlým ve světové válce v letech 1914 - 1918. Podnět k postavení pomníku na návsi dal Josef Červený č.p. 35. Jako velitel sboru. Nejdříve se měla vsadit jen deska na starou kapli. Z tohoto návrhu sešlo a bylo dohodnuto postavit pomník celý na místě, kde je dosud. Muselo se kolem tohoto místa vše upravit, protože byly po obou stranách otevřené příkopy, musely být položeny roury a terén urovnat. Pomník byl od Krausů z Blovic za 620.- Kč a práce zednické, materiál a ohražení 243.- Kč, celkem 863.- Kč. Tři podobenky po 65.- Kč celkem za 195.- Kč. Celkem za pomník bylo zaplaceno 1058.- Kč. Před slavností bylo na pomník vybráno 503.-Kč od místních občanů, a to Červený Josef č.p. 35 100.-Kč Červený Václav č.p. 35 – 50.- Kč, Uzel Josef č.p. 37 – 100.- Kč, Hraběta Jan č.p. 20 – 100,- Kč. Hajšmanová Marie č.p. 26 100.- Kč, mimořádný dar 53.- Kč – celkem vybráno 503.- Kč.

28.června 1936 oslavil náš sbor 25 leté trvání hasičského sboru. Zápis o činnosti za uplynulých 25 let je založen v pamětní knize sborové u jednatele sboru. Při této příležitosti byl předán diplom „Čestné uznání“ Janu Rottovi č.p. 4 za jeho 25 letou práci ve sboru dobrovolných hasičů v Úněticích.

V létech druhé světové války 1939-1945 se činnost sboru udržovala dle ústních podmínek. Po válce se život hasičského sboru probouzí, začínají styky v okrscích a měření dovedností v soutěžích.

Hasičská slavnost při výročí založení sboru 1946

V roce 1946 bylo při příležitosti výročí založení sboru provedeno v naší obci ukázkové cvičení ve dvou skupinách. Starší děti ve věku 11-16 let cvičící s háky. Nacvičil Karel Česal v té době jako velitel hasičského sboru a mladší ve věku do 10 let cvičily s praporky pod vedením Jana Rotta, starosty has. sboru. V roce 1946 byla místním sborem zakoupena motorová stříkačka od PS Blovice za 15.000.- Kč. Byla to zásluha především starosty sboru Jana Rotta č.p. 4, velitele sboru Karla Česala č.p. 18 a Josefa Balvína č.p. 11. V roce 1954 byla tato stříkačka dána do generální opravy a pak přidělena sboru, který ještě nevlastnil žádný motorový stroj.

7. února 1954 sbor převzal zánovní 12-ctkový stroj z Nezvěstic i s vybavením. Tento požární stroj v Nezvěsticích vlastnila složka CO. V roce 1975 si tento stroj vyžádal větší opravu a tak nám byl dodán podobný stroj od požární inspekce, který byl u našeho sboru do roku 1986.
V roce 1953 bylo zakoupeno starší auto pro požární sbor od Mototechny v Plzni a zrušeno v roce 1961. Byla to Praga AN 1,5 t.

V roce 1968 se podařilo zajistit jiné vozidlo a to skříňovou T – 805 též 1,5 t od správy silnic Plzeň – sever.

Soutěže 

Od roku 1953 se sbor zúčastňoval požárních soutěží jak okrskových, tak i okresních kol. Bylo velkou výhodou pro požární sbor v Úněticích, že tu byl požárník z povolání a to Josef Šimek, který věnoval veškerý volný čas na zvelebování požární zbrojnice, vybavení sboru po stránce technické, opravoval rozbité hadice a hlavně měl tu trpělivost a vycvičil většinu členů sboru. Jeho zásluhou společně s Karlem Česalem, velitelem sboru, se náš sbor často umisťoval na předních místech v soutěžích.

Rok, místo, soutěž, umístění
 •  1953 Nezvěstice okresní kolo 4.
 •  1954 Střížovice Okrskové kolo 1,
 •  1957 Zdemyslice okrskové kolo 2.
 •  1962 Únětice 1.
 •  1963 Drahkov 1.
 •  1964 Chocenice 5.
 •  1965 Seč
 •  1968 Měcholupy 2.
 •  1968 Dobřany Okresní kolo 6. z 18
 •  1969 Letiny okrskové kolo 2.
 •  1971 Únětice 1.
 •  1972 Únětice 3.
 •  1973 Štítov 1.
 •  1973 Řenče hostování 1.
 •  1974 Libákovice hostování 2.
 •  1975 Letiny okrskové kolo 5.
 •  1976 Chocenice 1.
 •  1977 Seč 8.
 •  1978 Letiny 6.
 •  1979 Měcholupy 8.
 •  1980 Chocenice 3.
 •  1981 Letiny 3.
 •  1982 Seč – 2 družstva 5. a 6
 •  1983 Jarov muži a žáci M-2 a Ž-4
 •  1984 Chocenice 1x do 35, 1x nad 35 obě 2 místo
 •  1985 Měcholupy 1x muži, 1x žáci M – 2, Ž - 4 

 
Nyní se musím vrátit o 10 let zpět, protože musím připomenout, že v roce 1971 byla provedena oslava 60-ti letého trvání sboru. Na této slavnostní schůzi byli přítomní poslední dva zakládající členové hasičského sboru v roce 1911. Byl to Jan Hraběta a Josef Hrubý, oba ve stáří přes 80 let. Byly jim předány dárkové balíčky a diplomy. Bohužel každý má svoji určitou věkovou hranici, a tak už mezi námi nejsou. Josef Hrubý zemřel v roce 1973 a Jan Hraběta v roce 1976. Mimo těchto dvou odměněných byly předány diplomy 12 členům za více jak 25-ti leté trvání bývalého předsedy požárního sboru Balvína Josefa, pan Václav Tolar ze Sovětského svazu, který se v naší obci narodil a prožil své mládí do 18 let. Pan Tolar povstal, poděkoval za přivítání a promluvil krátce a dojemně ve vzpomínkách na prožité mládí do roku 1913 a po 58 letech se schází a poznává mnohé tváře, s kterými kamarádil. Vychvaluje zvelebení obce, zkrášlení prostředí a hlavně vybavení požárních sborů, o jaké se jim v mládí ani nezdálo. Po dopolední slavnostní schůzi byla uskutečněna odpoledne okrsková soutěž, ve které naše požární družstvo s velitelem Josefem Andělem obsadilo 1. místo. V prosinci roku 1971 při výroční schůzi požárního sboru, byli přítomni naši milí hosté, požárníci z Blovic v čele s Bystřickým, kteří ochotně předávají své zkušenosti jak po stránce organizační, tak i praktické. Jejich ochotu a dobrotu prokázali promítnutím filmů z okrskových soutěží ve Starém i Mladém Smolivci a Úněticích. A tento dobrý vztah trvá dodnes. Za celé období 75-tileté byli funkcionáři:

Jednatelé sboru

Jednatelé sboru

 

 

od roku

do roku

let

Jméno a příjmení

čp.

1911

1911

0

Tykvart Josef

3

1911

1912

1

Červený Josef

35

1912

1914

2

Hraběta Jan

20

1914

1924

10

Mráz Josef

21

1924

1939

15

Tykvart Jan

3

1939

1940

1

Kasl Václav

22

1940

1953

13

Tykvart Václav

17

1953

1955

2

 Nezjištěno

 

1955

1957

2

Anděl Václav

36

1957

1962

5

Nezjištěno

 

1962

1967

5

Šimek Josef

40

1967

1973

6

Nezjištěno

 

1973

1978

5

Heřman Václav

42

1978

2000

22

Mráz Zdeněk

12

2000

 

 

Libor Skala

52

 

starosta sboru

Starosta sboru

 

 

od roku

do roku

let

Jméno a příjmení

čp.

1911

1927

16

Červený Václav

14

1927

1936

9

Mráz Jan

21

1936

1941

5

 

 

1941

1949

8

Rott Jan

4

1949

1953

4

Hajšman František

9

1953

1962

9

Balvín Josef

11

1962

1977

15

Havel Jan

1

1977

2000

23

Jiří Česal

18

2000

2006

6

Jiří Česal

45

2006

 

 

Petr Skala

51

velitelé sboru

Velitelé sboru

 

 

od roku

do roku

let

Jméno a příjmení

čp.

1911

1912

1

Pečenka Josef

22

1912

1919

7

Červený Josef

35

1919

1931

12

Hraběta Jan

20

1931

1939

8

Rott Jan

4

1939

1941

2

Česal Josef

2

1941

1946

5

Bažant Václav

15

1946

1962

16

Česal Karel

18

1962

1963

1

Hora Václav

23

1963

1965

2

Liprt Josef ml.

 

1965

1971

6

Česal Karel

18

1971

1979

8

Anděl Josef

29

1979

2000

21

Heřman Václav

42

2000

 

 8

Zdeněk Jakubčík

13

Pozn.Tabulky byly doplněny o funkcionáře SDH až do současnosti.

Tak tolik z historických pramenů.Nyní připojuji několik informací ze současnosti sboru.

Současnost sboru

Technika a činnost sboru

Automobil Tatra 805 byl u Sboru do roku 1992. Poté na náš sbor bylo převedeno vozidlo ze skladu NZ armády ČR PV3S s plachtou. Toto vozidlo bylo u našeho sboru do roku 2006. V tomto roce bylo za přispění sponzorů, členů sboru a obecního úřadu zakoupeno vozidlo Ford Transit 9 míst.

V 90 letech byl zajištěn do vybavení sboru přívěs s vybavením a PPS 8.

V roce 2000 byla za pomoci SDH Letiny zajištěna PPS 12. Za finančního přispění sponzorů byl ještě pro sbor zajištěn upravený PPS 12 SPORT 1900ccm, se kterým se družstvo mužů a žen v současnosti účastní soutěží v požárním sportu v rámci Západočeské hasičské ligy. Důkazem jejich úspěšnosti je celá řada pohárů a různých ocenění, která jsou umístěna v jejich hasičské klubovně. Velmi dobře tak navázali na tradici úspěchů jejich předchůdců.

Členové sboru se aktivně účastní nejen hasičských soutěží, ale jsou velkým pomocníkem obecnímu úřadu při údržbě veřejných prostranstvích v obci a různých drobných udržovacích pracích na majetku obce. Dále se podílejí na pořádání různých společenských a kulturních akcích v obci jako jsou masopust, stavba máje, rybářské závody, turnaj v prší a další.

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 24/12 °C
úterý 28. 5. déšť 16/11 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/8 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj


nahoru